Saturday, October 3, 2015

گاهی برای بعضی جبران ها و بخشش ها دیر می شود.گاهی برای بعضی جبران ها و بخشش ها دیر می شود...

ماهی پیر و کهنه را هروقت از اب بگیری ید مزه است...

No comments:

Post a Comment